Kasutustingimused

1. Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

 Geek Shop Estonia  –  Geekshopestonia OÜ, asukoht Punane tn 16 Tallinn Harjumaa 13619, registrikood 14123976.

Kasutaja –  Geek Shop Estonia teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu Geek Shop Estonia Kaupu või Teenuseid.

 Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja.   Registreeritud kasutajaks loetakse Kasutaja, kellel on Geek Shop Estonia Kodulehel kasutajakonto.

Kasutustingimused – Kodulehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Kodulehel viibivatele ja Kodulehe kaudu oste sooritavatele isikutele.

Kaup – Kodulehel Geek Shop Estonia poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad).

Kaupmees – Isik, kelle Kaupa või Teenust müüb Geek Shop Estonia.

Koduleht – Internetikeskkond www.geekshopestonia.ee ja/või selle alalehed.

Müügileping –  Geek Shop Estonia ja Kasutaja vahel Kodulehe kaudu sõlmitav leping Kauba või Teenuse ostu kohta.

Müügilepinguks loetakse käesolevate tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.

Müügilepingu kinnitus – Kodulehe poolt e-posti ja/või SMSi teel Kasutajale väljastatav kinnitus Geek Shop Estonia ja Kasutaja vahel Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.

Müügilepingu kinnitus – Geek Shop Estonia ja/või Kaupmehe poolt määratud ja Müügilepingus märgitud tingimused (s.h Kauba või Teenuse hind, omadused, makse- ja transporditingimused jms).

Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Teenus – Kodulehel Geek Shop Estonia poolt müüdav(-ad) teenus(-ed).

 

Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

 


2. Kasutustingimuste kehtivus ja kohaldamine

 

2.1. Kasutustingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse või asub Kodulehte muul viisil kasutama.

2.2. Kasutustingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule Geek Shop Estonia, Kasutaja ja/või Kaupmehe vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe (sh tootearvustuse, foorumi, blogi jms) kasutamisega.

Kodulehe kasutamise all mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kaupade või Teenuse ostmiseks Geek Shop Estonia-lt või Kaupade ja Teenustega tutvumist Kodulehe vahendusel.

2.3. Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele ja Kaupmeestele.

2.4. Kasutajal ei ole kohustust ennast Kodulehel registreerida, kuid Geek Shop Estonia on õigus pakkuda registreerunud Kasutajatele soodsamaid tingimusi Kodulehe kaudu ostude sooritamisel või teha registreeritud Kasutajatele mõeldud sooduskampaaniaid.

2.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja, Geek Shop Estonia ja Kaupmehe vahelisi suhteid Transporditingimused , Maksetingimused ning Privaatsus- ja Andmekaitsetingimused , mis kõik loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks, ning väljakujunenud head tavad.

2.6. Täpsed makse- ning transporditingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist Geek Shop Estonia ja/või Kaupmehe poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhul ei pruugi kõik punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud viisid olla kasutatavad (nt mõni tarneviis ei pruugi olla teostatav). Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist.

 

3. Geek Shop Estonia roll ja vastutus

 

3.1. Geek Shop Estonia võimaldab Kasutajatel kasutada Kodulehte Geek Shop Estonia Müügilepingu sõlmimiseks ning Kaupmeestel oma Kaupade ja/või Teenuste müümiseks. Müügilepingu täitmise eest vastutab Geek Shop Estonia.

Kaupade ja Teenuste informatsiooni õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, Teenuste osutamise jms eest vastutab Geek Shop Estonia.

Kaupmees ei ole ega muutu ühelgi tingimusel Geek Shop Estonia ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu pooleks, aga vastutab Kaupasid või Teenuseid puudutava info ja Müügilepingu täitmisega seonduva riski või kohustuse eest.

3.2. Geek Shop Estonia ei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega ja seadmetega.

3.3. Geek Shop Estonia-l on õigus seada piiranguid teatud Kaupade või Teenuste müügile (näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseid saavad osta ainult registreeritud Kasutajad).

 

4. Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinna deponeerimine

 

4.1. Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse Geek Shop Estonia poolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks, va juhul kui Külastaja pidi aru saama, et tegemist on veaga (näiteks ilmselgelt vale müügihind jms).

4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste väljavalimist (ostukorvi lisamist) nõutavad andmed ning kinnitab lepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“.

Müügileping loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega Kasutaja poolt. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal kokkuleppel Geek Shop Estonia-ga võimalik Müügilepingut muuta (nt osade Kaupade või Teenuste ostmisest loobuda, muuta transpordiviisi või maksetingimusi).

4.3. Geek Shop Estonia on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.

4.4. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Geek Shop Estonia serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvija või arvuti vms seadme ajale.

4.5. Kui Müügilepingu tingimusi on kokkuleppel Geek Shop Estonia-ga muudetud pärast esialgse Müügilepingu sõlmimist, kehtivad Kasutaja suhtes uue kokkuleppe järgsed Müügilepingu tingimused. Geek Shop Estonia on õigus keelduda Müügilepingu muutmisest.

4.6. Pärast Müügilepingu sõlmimist deponeerib Kasutaja pangalingi või krediitkaardi vahendusel Geek Shop Estonia arveldusarvele kindlaksmääratud ostuhinna, kui kokku ei ole lepitud tasumises osade kaupa, lunamaksega või järelmaksuga (vt Maksetingimused ).

4.7. Kui Geek Shop Estonia võimaldab ostude eest tasuda mitmes osas, tuleb esimene osa (vähemalt 50%) deponeerida hiljemalt 5 päeva jooksul arvates Müügilepingu sõlmimisest (v.a. juhul kui tasumine toimub lunamaksega või järelmaksuga).

Järgmine(sed) osa(d) tuleb tasuda vastavalt Geek Shop Estonia poolt ettenähtud tingimustele ning ettenähtud tähtaegadel Geek Shop Estonia  arveldusarvele, kuid mitte hiljem kui Kauba või Teenuse kättesaamise/osutamise päeval.

4.8. Geek Shop Estonia tekib kohustus tellimuse täitmiseks, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt punktile 4.6. või 4.7 deponeerinud (v.a lunamakse korral, kus Geek Shop Estonia tekib kohustus Müügilepingu sõlmimise hetkel või järemaksu korral, kus Geek Shop Estonia tekib kohustus pärast järelmaksulepingu sõlmimist).

Kui Kasutaja on kohustatud ostuhinna deponeerima, kuid ei tee seda selleks ettenähtud tähtaja jooksul, ei teki Geek Shop Estonia kohustust Müügilepingut täita.

4.9. Kasutajal on õigus nõuda Geek Shop Estonia arve väljastamist nii elektrooniliselt kui paberil, kui kogu ostuhind on tasutud ja kui Geek Shop Estonia ei näe arve väljastamisele ette konkreetset viisi.

Kui arvel märgitud ostuhind ei vasta Müügilepingu kinnitusel märgitule, on Kasutajal õigus nõuda Müügilepingu kinnitusele vastavat arvet, va juhtudel kui Müügilepingusse märgitud vale ostuhind on sinna tekkinud Geek Shop Estonia süsteemide tehnoloogilise vea tõttu, millisel juhul on Geek Shop Estonia õigus Müügitehingust taganeda. Geek Shop Estonia väljastab arveid paberil vaid Kasutaja nõudmisel.

4.10. Pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna täielikku või osalist deponeerimist vastavalt punktidele 4.6. või 4.7. (v.a. lunamakse ja järemaksu korral) väljastab Geek Shop Estonia e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel (registreerunud Kasutajale ka Kodulehe valikmenüüs „Minu ostud“) Kasutajale Müügilepingu kinnituse. Müügilepingu kinnitusele märgib Shoppa: 

- Müügilepingu numbri, 

- Kaubakoodi, 

- Geek Shop Estonia rekvisiidid ja kontaktandmed, 

- Kauba kättetoimetamise aadressi, 

- Ostetud Kauba või Teenuse nimetuse, selle lõpphinna, Transporditingimused, Maksetingimused, tagastamise tingimused ning võimalikud eritingimused (nt maksimaalne Teenuse kasutamise aeg).

Tulenevalt mobiilsõnumi mahupiirangust võib mobiilsõnumi teel saadetud Müügilepingu kinnituse puhul selles toodud andmete hulk olla väiksem, tagades siiski minimaalse info olemasolu (Müügilepingu numbri ja kaubakoodi).

Geek Shop Estonia on õigus nõuda Kasutajalt enne Kauba üleandmist või Teenuse osutamist Müügilepingu kinnituse väljastamist.

 

5. Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad

 

5.1. Kodulehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes ja hõlmavad kõiki makse, kuid ei sisalda transpordikulu. Transpordikulu on eraldi välja toodud “Ostukorvis”.

5.2. Geek Shop Estonia on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil va juhtudel kui Kauba või Teenuse vale hind avaldati Kodulehel tehnilise vea või rikke tõttu.

5.3. Järelmaksulepingu vormistamisel võib Kauba või Teenuse hinnale olla lisatud lepingutasu ja teatud intressiprotsent vastavalt järelmaksuteenust pakkuva krediidiasutuse kehtivatele tingimustele. Järelmaksu tingimustega saab tutvuda lehel Maksetingimused .

5.4. Tarbija poolt Järelmaksulepingust taganemisel 14-päevast taganemisõigust kasutades  maksab Tarbija krediidiandjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest arvates tagasi krediidi põhisumma ja põhisummalt alates krediidi kasutusse võtmisest kuni põhisumma tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi. Taganemise korral ei ole krediidiandjal õigust nõuda tarbijalt muid hüvitisi kui krediidiandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatuid tasusid. 

5.5. Transpordi hind kuvatakse Kasutajale pärast kohaletoimetamisviisi (Transporditingimuse) valikut ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele.

5.6. Transporditingimused ja nende hinna määrab Geek Shop Estonia või Kaupmees, kes vastutavad esitatud andmete õigsuse eest.

5.7. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

 

6. Teenuse osutamine ja Kaupade kättetoimetamine

 

6.1. Kasutaja saab Kauba kätte vastavalt Müügilepingu sõlmimisel valitud transporditingimusele . Kui Kasutaja on ostnud Teenuse, siis lepib ta Teenuse osutamise aja kokku Geek Shop Estonia-ga kontakteerudes või Kodulehe vahendusel.

Kaupmehel on kohustus pakkuda Kasutajale välja vähemalt kolm erinevat aega enne Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist, kui Teenuse kasutamine eeldab aja broneerimist ja see on kooskõlas Teenuse olemusega.

Pärast Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist kaotab Kasutaja õiguse Teenuse osutamist ja raha tagastamist nõuda, v.a kui Geek Shop Estonia-ga või Geek Shop Estonia  vahendusel Kaupmehega ei lepita kokku teisiti.

6.2. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt Müügilepingule tasunud. Tarneaeg võib edasi lükkuda Müügilepingu sõlmimise ja ostuhinna laekumise vahele jäävate päevade võrra.

6.3. Geek Shop Estonia on õigus tarneaega pikendada a) kuni 7 tööpäeva võrra, kui esinevad objektiivsed, Geek Shop Estonia-st sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel, või

b) pikemalt kui 7 tööpäeva,kui Geek Shop Estonia ja Kasutaja on tarneaja pikendamises kirjalikult või telefoni teel kokku leppinud.

6.4. Geek Shop Estonia kohustub Kasutajat teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 24 tunni jooksul pärast informatsiooni ilmnemist.

6.5. Juhul kui Kasutaja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu (s.h punktis 6.3 nimetatud tarneaja edasilükkamise tõttu) huvi Kauba ostmise vastu, on tal õigus esitada avaldus Müügilepingust taganemiseks. Taganemise korral tagastatakse  Kasutaja poolt Müügilepingu alusel tasutud summa (sh. postikulu) 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.

6.6. Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab Geek Shop Estonia.

 Geek Shop Estonia ei vastuta Kaupade kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6.7. Kauba Kasutajale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Muuhulgas (ja arvestades Kasutustingimustes toodud erilisi piiranguid) loetakse esindajaks Kasutaja elu- või asukohas asuvad isikud, kes Kaubad vastu võtavad.

Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kasutajale üle Kauba üleandmise hetkel.

6.8. Kui Kaup toimetatakse Kasutajani kulleri vahendusel, siis antakse Kaup Kasutajale üle koos saatelehega.

Kui Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus.

Allkirjastades saatelehte kinnitab Kasutaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (Kaubal ei ole väliseid vigastusi). Kuller toimetab kauba Kasutaja (Ostja) märgitud kohaletoimetamisaadressi välisukseni.

6.9. Kauba tarneaeg ja tarneviisid on märgitud Kodulehe tootelehel.

 

7. Tarbija taganemisõigus

 

7.1. Tarbijast Kasutajal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda. Juhul, kui Kaup Kasutajale ei sobi, on Kasutajal õigus 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup Geek Shop Estonia-le tagastada (võlaõigusseaduse § 56 lg 1).

Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema saadetud kirjalikult Shoppa e-posti aadressil info@shoppa.ee tähtaja (so 14 päeva) jooksul alates Kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimused ja kergestiriknev kaup, vt p 7.5 ja 7.6).

Punkt 7. kehtib ainult füüsilisest isikust kasutajale. Juriidlistele isikute poolt Kodulehel sooritatud ostu puhul Kauba tagastamist ei võimaldata. Taganemise avaldus .

7.2. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud ning Kaubal ei esine puudusi, on Geek Shop Estonia õigus Kasutajalt nõuda Kauba tagastamise transpordikulu hüvitamist vastavalt tagastamise teenust osutava transpordiettevõtte (nt Omniva , SmartPost jne) hinnakirja alusel, aga mitte rohkem kui 10 eurot.  

Geek Shop Estonia on õigus tasaarvestada Kauba Tagastamise transpordikulu Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

7.3. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kasutaja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Kasutaja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Kaupmehele õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

Juhul kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kasutaja ja Kaupmehe vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks.

Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

7.4. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Geek Shop Estonia Müügilepingu kinnitusel märgitud ja/või Kasutaja poolt tasutud ostuhinna ja Kauba saatmise transporditasu 14 päeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup Geek Shop Estonia lattu.

7.5. Geek Shop Estonia jätab endale õiguse mitte tühistada Kasutaja tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud Kaupa juhul, kui tegemist oli Kasutajale spetsiaalselt valmistatud eritellimusega. Eritellimuseks loetakse

7.5.1. tellimusi, mis on täidetud lähtuvalt Kasutaja erisoovist (joonisest, edastatud mõõtmetest);

7.5.2. tootjalt spetsiaalselt Kasutaja jaoks tellitud eriviimistlusega Kaubad, mida ei esine Kodulehe standardvalikus (kattematerjalid, värvid,